הליך פשיטת רגל מצו כינוס ועד הפטר

הליך פשיטת הרגל עוסק במצב בו אדם חדל פירעון,  ההליך הוא הליך משפטי בעל אופי כלכלי, שמתאים רק לאדם (להבדיל מחברה) אשר נקלע לחובות שאין ביכולתו לפרוע. ההליך נפתח לבקשת חייב או ביוזמת נושיו, ובסופו מופטר החייב מחובותיו (במלואם או בחלקם).

עבור לא מעט אנשים הליך פשיטת הרגל מהווה המוצא האחרון לצאת לדרך חדשה נטולת עיקולים, הגבלות ולחץ מהנושים, כאשר בסוף ההליך יזכו לקבל את ההפטר המיוחל ולפתוח דף חדש בחייהם.

מהו הליך פשיטת רגל?

הליך  פשיטת הרגל נועד להשיג שתי תכליות עיקריות:

האחת -  כינוס נכסי החייב וחלוקתם בדרך השוויונית והיעילה ביותר; תכלית שעוסקת באינטרס הנושים.

השנייה - לאפשר לחייב שנקלע לקשיים כלכליים ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו לפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים, על ידי קבלת הפטר מן החובות. תכלית שעוסקת בעניינם של החייבים.

על מנת להשיג את המטרות הנזכרות יצרו דיני פשיטת הרגל מנגנון מאוזן לאכיפה קולקטיבית של זכויות נגד רכושם של חייבים, בד בבד עם האפשרות להביא לשמיטת חובות החייב על-ידי  מתן צו הפטר.

איך זה עובד?

בקשה לפשיטת רגל- ההליך מתחיל בהגשת בקשה לפשיטת רגל לכונס הנכסים הרשמי במחוז המתאים, הבקשה צריכה לעמוד בתנאים האמורים בסעיף 17 לפקודה, וביניהם הדרישה כי חובותיו של המבקש לא יהיו פחותים מסך של 17,256  ₪ ,לבקשתו נדרש לצרף המבקש דין וחשבון מאומת בתצהיר בדבר נכסיו והכנסותיו, נכסיהם והכנסותיהם של בן או בת זוגו וילדיו הגרים עמו, וכן כתב ויתור על סודיות לטובת הכונס הרשמי.

הגשת בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל מצריכה תשלום פיקדון לכונס הרשמי. את השובר לתשלום פיקדון ניתן לקבל במזכירויות הכונס הרשמי במחוזות השונים. התשלום מבוצע בסניפי בנק מזרחי טפחות.

עותק מבקשת פשיטת הרגל מוגש לכונס הרשמי יחד עם אישור על תשלום הפיקדון.

לאחר בחינת הבקשה ודרישת פרטים נוספים - במידת הצורך, מגבש הכונס הרשמי את עמדתו בבקשה, וזו מוגשת לבית משפט של פשיטות רגל, בית משפט מחוזי במחוז המתאים.

צו כינוס- לאחר עיון בבקשת פשיטת הרגל שהגיש החייב ובתגובת כונס הנכסים הרשמי לבקשה, מוסמך בית המשפט  המחוזי לתת צו לכינוס נכסי החייב ולמנות מנהל מיוחד בתיק וכן לקבוע מועד  לדיון להכרזת החייב כפושט רגל  ולבחינת הפטר החייב מחובותיו ברי התביעה (המועד יקבע בין 18-24 חודשים מצו הכינוס, מותנה ביומן בית המשפט).

במסגרת צו הכינוס מתמנה על ידי בית המשפט מנהל מיוחד בתיק פשיטת הרגל. עם מתן צו הכינוס מעוכבים הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגד החייב. החייב נדרש לשלם מדי חודש לכונס הרשמי את התשלום החודשי שהושת עליו במסגרת צו הכינוס  ולחדול מתשלום ישיר לנושים ולתיקי ההוצאה לפועל.

מצו כינוס ועד לדיון הכרזה/בחינת הפטר החייב - עם מתן צו כינוס נדרש החייב לפעול בהתאם להוראות המפורטות בצו ובפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980, החייב נדרש לפנות למנהל המיוחד מיד עם קבלת צו הכינוס לשם תיאום מועד לבדיקה כלכלית במשרדו. בהתאם לדין מחויב החייב לשיתוף פעולה מלא עם המנהל המיוחד.

החייב נדרש לשלוח בדואר רשום את צו הכינוס לכל הנושים. את האישורים על  מסירת ההודעות לנושים נדרש החייב להעביר לידי המנהל המיוחד. בנוסף, על החייב למסור עותק מצו הכינוס ללשכת ההוצאה לפועל בכל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגדו.

החייב נדרש להגיש דו"ח על הכנסות והוצאות, אחת לחודשיים, למנהל המיוחד.

במידה והחייב מחויב בתשלום על פי פסק דין למזונות, עליו להודיע לזכאי למזונות על מתן צו הכינוס ועל זכותו לפנות בבקשה לבית המשפט להקציב לו סכומי כסף, בהתאם להוראות סעיף 128 לפקודה. יש להמציא למנהל המיוחד את אישור המסירה לזכאי למזונות.

על הנושים להגיש למנהל המיוחד את תביעות החוב בעניינם עד 6 חודשים מצו הכינוס, תביעות החוב שיוגשו על ידי הנושים לתיק פשיטת הרגל מועברות לעיונו של החייב. החייב נדרש להגיש למנהל המיוחד את הסתייגויותיו, במידה וישנן כאלה, בנוגע לחובות הנתבעים בתביעות החוב בתוך 14 יום ממועד קבלתן.

דיון הכרזה ובחינת הפטר החייב- דיון הכרזת החייב כפושט רגל ובחינת הפטר החייב יתקיים בפני בית המשפט, במועד שנקבע במסגרת צו הכינוס.

60 יום לפני מועד הדיון  מגיש  המנהל המיוחד דו"ח כולל בעניינו של החייב. בהתאם לנסיבות מצורף לדו"ח תכנית מוצעת לפירעון החובות (הפטר מותנה), המלצה על הפטר לאלתר, או המלצה על ביטול צו הכינוס.

החייב זכאי להגיש השגה מנומקת בכתב למפורט בדו"ח המנהל המיוחד ולהמלצותיו, וזאת, עד 30 ימים לפחות בטרם המועד הקבוע לדיון.

הבקשה לפשיטת רגל תתברר בבית המשפט ובהתאם לנסיבות יכריע ביהמ"ש אם להכריז על החייב פושט רגל ולמנות את המנהל המיוחד כנאמן, ליתן צו הפטר לאלתר, לאשר את תכנית הפירעון וליתן צו הפטר מותנה,  או לבטל את צו הכינוס.

הפטר- החוקים העוסקים ומסדירים את הליכי ההפטר הם פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 סימן ו' ותקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985 סימן ח'.

 

תכליתו של הליך פשיטת הרגל, מבחינת החייב, הינו השגת צו הפטר, הפטר הוא השלב הסופי והמיוחל בו פונה פושט הרגל לבית המשפט המחוזי בבקשה ליתן צו הפטר אשר יפטור אותו מכל חובותיו ברי התביעה.

חובות אשר ההפטר אינו חל עליהם: צו ההפטר משחרר את החייב מכל חוב בר תביעה בהליך פשיטת הרגל. אולם, ישנם חובות מסוימים שהחייב אינו פטור מהם:

  1. חוב המגיע על פי התחייבות בדבר הימנעות מעבירה.

  2. חוב שנוצר באמצעות מרמה אשר פושט הרגל היה שותף לה או שקיבל ויתור על החוב באמצעות אותה מרמה.

  3. חוב לטובת המדינה המגיע לה בגין קנס.

  4. חוב הניתן לפי פסק דין לחובת החייב בתובענה של מזונות.

  5. ​חוב אשר אינו בר תביעה בהליך פשיטת הרגל כמו לדוגמה, חוב לנושה נזיקי (נושה לא רצוני) לסכום בלתי קצוב קרי, סכום שלא ניתן לחשבו בחישוב פשוט ויש צורך בהוכחה ועדים.

  6. צו ההפטר לא ישחרר מחבות אדם שביום צו הכינוס היה נאמן יחד עם החייב או שותף עימו, ערב או מעין ערב לחייב, או שהיה קשור עימו במסגרת חוזה .

  7. חייב לא יהיה פטור מעבירה פלילית אותה עבר, בשל כך שניתן לו הפטר.

 

לסיכום: הליך פשיטת רגל הינו הזדמנות אמיתית שהמדינה נותנת לאדם שהסתבך בחובות לפתוח דף חדש בחיים, אין צורך לחכות: שהנושים ירדפו אחריכם, הבנק יסגור את הברזים, התיקים בהוצאה לפועל ימשיכו לצבור ריבית, יוטלו עיקולים על חשבונותיכם, יוטלו הגבלות על רישיון הנהיגה , תוגבלו מלקבל דרכון או להחזיקו, תוגבלו מלאת מהארץ ועוד!

תגישו בקשה שתעצור את כל ההליכים נגדכם, תמנע מכם הרבה עוגמת נפש ותחסוך לכם הרבה כסף – בקשה לפשיטת רגל, הזדמנות אמיתית שניתנת ע"י המדינה!!!

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, כל כוונתו להציג את עיקרי הליך פשיטת הרגל- מצו כינוס ועד הפטר- הליך משפטי שנגיש לכולם. לכל אדם מגיע לצאת ממעגל החובות, לפתוח דף חדש ולחיות בכבוד.

עורכת דין מרסל מוזס- תעניק לך יעוץ, לווי וייצוג משפטי מצו כינוס ועד להפטר חלוט מהחובות.